Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Informacje

Środa 2 sierpnia 2006r.

Dzień wolny dla dawcy krwi

Czy pracownikowi, który oddaje krew przysługuje dzień wolny od pracy i w jakim wymiarze? Kto wyznacza termin pobrania krwi? Jak często pracownik może korzystać z takiego zwolnienia? Czy zwolnienie od pracy na czas pobierania krwi jest bezpłatne czy płatne? Jak obliczyć wynagrodzenie za ten czas?


Zagadnienia te zostały uregulowane rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281). Zgodnie z par. 2 pkt 1 pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidzianym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Za czas zwolnienia od pracy zgodnie z par. 16 pkt 1 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony na podstawie art. 297 kodeksu pracy. Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy obliczane jest według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, bez uszczerbku dla pobieranego wynagrodzenia, w razie wykonania określonych działań związanych z pracą, ale służących ważnym celom społecznym, np. ratowanie zdrowia i życia ludzi. Prawo do wynagrodzenia zachowuje, bowiem pracownik, który bierz udział jako strona lub świadek w postępowaniu pojednawczym, przeprowadza obowiązkowe badania lekarskie i szczepienia ochronne przewidziane przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych, będąc ratownikiem GOPR uczestniczy w akcji ratowniczej, będąc krwiodawcą oddaje krew w czasie oznaczonym przez stację krwiodawstwa lub przeprowadza zalecone okresowe badania lekarskie, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U nr 79, poz. 691), dopuszczalną ilość oddawanej krwi oraz częstotliwość jej oddawania ustala lekarz w zależności od ogólnego stanu zdrowia dawcy z uwzględnieniem wskazań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Według niego krew może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym, że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. W tych też granicach pracownik może korzystać z takiego zwolnienia od pracy. Przepisy nie określają, na jaki czas stacja krwiodawstwa wyznacza pobranie krwi. Za taki czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Przykładowo pracownik otrzymuje wynagrodzenie 2200 zł. i w m-cu maju 2006 r. pracownik miał do przepracowania 160 godzin (5 dni w tygodniu 8 godzin dziennie). Dzieląc 2200 zł przez 160 godzin, otrzymamy wynagrodzenie za jedną godzinę pracy pracownika. Wyniesie ona 13,75 zł za godzinę. Stacja krwiodawstwa wyznaczyła pracownikowi 2 godziny na pobranie krwi. I tak 13,75 zł x 2 godziny zwolnienia daje kwotę 27,50 zł. W związku z tym pracownik za 2 godziny zwolnienia otrzyma wynagrodzenie w wysokości 27,50 zł.

Gazeta Prawna, 22.06.2006Monitoring mediów zapewnia INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW


Komentuj Wszystkie komentarze
(2)

RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.