Centra krwiodawstwa


aaa

Przyjaciele Krewniaków


Partnerzy/Patroni


Polecamy


Szukaj

Podaj frazę do wyszukania.


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o HK i KREWNIAKACH. Zapisz się.


aac

Informacje

Piątek 22 września 2006r.

Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej

Kiedy lekarzowi wolno ujawnić dane o pacjencie? Komu i w jakiej formie, lekarz może przekazać informacje dotyczące naszego stanu zdrowia?

Lekarz nie może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom, bez wcześniejszej zgody chorego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy choroba uniemożliwia udzielenie takiego pozwolenia. Pacjent ma prawo wymagać od lekarza zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w trakcie leczenia chorego. Obowiązek ten dotyczy także innych pracowników medycznych placówki ochrony zdrowia, w której pacjent jest leczony.

Informacja związana z pacjentem może być ujawniona innym osobom tylko na wyraźne żądanie chorego. Lekarz ma obowiązek respektować jego wolę. Jeżeli pacjent w sposób świadomy wskaże osobę upoważnioną do udzielania jej informacji albo też określi krąg osób, którym nie mogą być udzielane jakiekolwiek informacje medyczne związane np. z jego stanem zdrowia, przebiegiem leczenia, lekarz musi uszanować jego decyzję. Musi to zrobić nawet w sytuacji, gdy osoby wskazane przez pacjenta, jako wyłączone z dostępu do informacji, należą do jego najbliższej rodziny.

W przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta jest zły i nie ma pomyślnych rokowań, informacje takie mogą być przekazywane zarówno pacjentowi, jak i osobie przez niego upoważnionej. Wyjątkiem od informowania pacjenta oraz osoby przez niego wskazanej jest możliwość przekazania informacji opiekunowi faktycznemu (czyli takiemu, który sprawuje bez obowiązku ustawowego stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia lub stan psychiczny tego wymaga), o ile pacjent nie ukończył 16 lat, jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji.

Zgodnie z prawem, zgoda pacjenta na ujawnienie informacji dotyczących jego osoby jest traktowana jako podstawa prawna uchylenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez pracowników medycznych. Prawo nie nakłada na pacjenta obowiązku wyrażenia takiej zgody w określonej z góry formie. Tym bardziej decyzja chorego musi być wyrażona przez niego w sposób niebudzący wątpliwości u lekarza. Warto więc zrobić to w formie pisemnej poprzez złożenie przez pacjenta stosownego oświadczenia, w którym zostanie jasno określone, komu i w jakich sytuacjach konkretny pracownik medyczny ma prawo udzielać informacji.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty dopuszcza jednak sytuację, w której lekarz jest zwolniony z zachowania tajemnicy i może ujawnić informacje na temat pacjenta, gdy zwraca się do niego o to konkretna instytucja publiczna, np. sąd, prokurator czy organ rentowy. Lekarz może jednak ujawnić tylko te dane, które są niezbędne, gdyż nadal obowiązuje go zachowanie tajemnicy na te informacje o pacjencie, które nie mają żadnego znaczenia dla instytucji, która wystąpiła z prośbą do lekarza.

Również w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia samego pacjenta, lekarz może ujawnić pewne informacje objęte tajemnicą. Będą to np. informacje, o których lekarz dowiedział się w trakcie leczenia pacjenta, a które dotychczas były pacjentowi nieznane. Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że nieujawnienie tych informacji mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. W tym przypadku decyzja o ujawnieniu określonych informacji zależy wyłącznie od personelu medycznego, bez względu na zgodę lub sprzeciw samego pacjenta. W takich okolicznościach personel musi kierować się również uzasadnionym przekonaniem, że pacjent sam nie poinformuje innych osób o swoim stanie zdrowia. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku np. podejrzenia, że pacjent jest nosicielem choroby zakaźnej. Lekarz ma obowiązek w ciągu 24 godzin zgłoszenia faktu podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, właściwemu ze względu na miejsce zachorowania powiatowemu inspektorowi do spraw zdrowia. Jeżeli jednak podejrzenie lub rozpoznanie choroby dotyczy takich schorzeń, jak m.in. gruźlica, AIDS, kiła, rzeżączka, lekarz ma obowiązek dokonania zgłoszenia właściwemu ze względu na miejsce zachorowania wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub wskazanej przez niego jednostce właściwej w zakresie gruźlicy i chorób płuc lub chorób przenoszonych drogą płciową. Lekarz powinien również poinformować pacjenta o zagrożeniu przeniesienia choroby i podjąć działania skłaniające go do ujawnienia swojej choroby innym osobom, które mogą być bezpośrednio narażone na zakażenie. Dopiero kiedy pacjent wyraźnie odmówi poinformowania innych osób o swojej chorobie, lekarz ma prawo ujawnić tajemnicę.

Lekarz może również przekazywać informacje objęte tajemnicą innemu lekarzowi lub osobom z personelu medycznego, które są bezpośrednio włączone w proces leczenia pacjenta. Za konieczne również uznano ujawnienie tajemnicy w celach praktycznej nauki zawodu. Może to mieć jednak miejsce tylko w tych szpitalach, które prowadzą działalność dydaktyczną lub naukową, ale pacjent powinien być wcześniej poinformowany o takiej możliwości. Lekarz przekazujący takie wiadomości np. studentom musi jednak zadbać o to, aby niemożliwa była identyfikacja pacjenta, którego dane dotyczyły.

Anonomowość dawcą krwi zapewnia ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681 z późn. zm.).

Gazeta Prawna, 22.09.2006Monitoring mediów zapewnia INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW


Komentuj Wszystkie komentarze
(0)

RCKiK


Krewniacy polecająZamknij

Skomentuj artykuł


Podaj kod z obrazka (5 znaków)
Zamknij

Napisz do nasPodaj kod z obrazka (5 znaków) (Podaj kod)

* oznaczono pola wymagane
Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
adres do korespodencji : Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel. 602 33 11 33
© 2012 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Życia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.